WOCHENENDHAUS, VRANOV - Novatop

WOCHENENDHAUS, VRANOV

Entwurf: Ing. Arch. Klára Vratislavová (Chefarchitektin), Ing. Arch. Pavel Horák, Prodesi v.o.s.
Umsetzung: Domesi
Foto: BOYPLAYNICE (Quelle Prodesi/Domesi)
Konstruktion: NOVATOP